குறிச்சொற்கள் குற்றவாளிகள் யார்?

குறிச்சொல்: குற்றவாளிகள் யார்?