குறிச்சொற்கள் குறள் என்னும் தியானநூல்

குறிச்சொல்: குறள் என்னும் தியானநூல்