குறிச்சொற்கள் குறத்தி முடுக்கு

குறிச்சொல்: குறத்தி முடுக்கு