குறிச்சொற்கள் குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு

குறிச்சொல்: குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு

குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு பற்றி முடிவாக…

குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு குறித்த முதன்மையான ஆவணங்களை எல்லாம் வாசித்துவிட்டேன். அதைப்பற்றிய எல்லா முக்கியமான தரப்புகளையும். மிகமிகக் குறைவாகவே நடுநிலையான, உண்மையைச் சொல்லும் பதிவுகளைக் கண்டேன். பெரும்பாலானவை தங்கள் அரசியலுக்கேற்ப எல்லாவற்றையும் வளைத்துக்கொள்பவை....

குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு

  இப்போது குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு, குடியுரிமைச் சட்டத்திருத்தம் ஆகியவற்றைப் பற்றிய என் எண்ணங்களைப் பலரும் கேட்கிறார்கள். இச்சிக்கலின் முழுவடிவை உண்மையில் என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை என்பதே உண்மை. அரசியல் நோக்கங்களுக்கு உட்பட திரித்து, மிகையாக்கி,...