குறிச்சொற்கள் குக்கூ காட்டுப்பள்ளி

குறிச்சொல்: குக்கூ காட்டுப்பள்ளி