குறிச்சொற்கள் கிருமி [சிறுகதை] உமையாழ்

குறிச்சொல்: கிருமி [சிறுகதை] உமையாழ்