குறிச்சொற்கள் கிருபா சத்தியநாதன்

குறிச்சொல்: கிருபா சத்தியநாதன்

கிருபா சத்தியநாதன், வந்துசென்ற தேவதை

தமிழில் தொடக்ககால இலக்கிய வரலாறுகள் பலவற்றில் கிருபா சத்தியநாதன் தமிழின் தொடக்ககாலப் பெண் எழுத்தாளராகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தார். அந்த அளவுக்கு அவருடைய இரு நாவல்களும் தமிழ்த்தன்மை கொண்டவை. ஆனால் அவை ஆங்கில நாவல்கள், தமிழில்...