குறிச்சொற்கள் காலமும் வெளியும்

குறிச்சொல்: காலமும் வெளியும்

காலமும் வெளியும்

ஜெ நீலமணிக்கண்ணனும் ராதையும் மலர்சொரிந்துவிட்டனர். சொல்மலர். ஆன்மாவை உலுக்கும் வினாக்கள், ஆழமான காதல், பித்துநிலை. அவர்கள் நீங்கள் விரித்த மலர்க்கம்பளத்தில் நடனமிட்டார்கள் உண்மையில் நான் ராதையின் பரிதவிப்பும் பரவசமும் முடிவடைந்தபோது சற்று ஆறுதல்தான் அடைந்தேன். அது...