குறிச்சொற்கள் காலமும் இடமும் கடந்தாய் போற்றி

குறிச்சொல்: காலமும் இடமும் கடந்தாய் போற்றி