முகப்பு குறிச்சொற்கள் காசியப கிருசர்

குறிச்சொல்: காசியப கிருசர்