குறிச்சொற்கள் காக்காய்ப்பொன் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: காக்காய்ப்பொன் [சிறுகதை]