குறிச்சொற்கள் கவிஞர் நரன்

குறிச்சொல்: கவிஞர் நரன்

விஷ்ணுபுரம் விழா விருந்தினர் -9, நரன்

தமிழில் ஜென் கருத்துக்களுக்கு ஓர் இலக்கியச் செல்வாக்கு உண்டு. ஆன்மிகமாக, மீபொருண்மைநோக்கி இயற்கையைப் பார்ப்பதும் வாழ்க்கையை விளக்கிக்கொள்வதும் இலக்கியத்தில் எந்நிலையிலும் தவறவிடமுடியாத ஒருகூறு. ஆனால் சென்ற அரைநூற்றாண்டாக தமிழ்ச்சிந்தனை வெளியில் நிகழ்ந்த மதநீக்கம்...

சுஜாதா விருதுகள்

சுஜாதா அறிமுகம் இம்முறை சுஜாதா விருதுகள் சரியான எழுத்தாளர்களின் சரியான படைப்புகளுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என நினைக்கிறேன். சம்பிரதாயமான வாழ்த்தாக இருக்கவேண்டாம் என்பதனால் சம்பந்தப்பட்ட நூல்களையும் வாசித்துப்பார்த்தேன். என் சுருக்கமான மதிப்பீடுகள் இவை இவ்விருதுப்பட்டியலில் முக்கியமான நூல்கள்...