குறிச்சொற்கள் கழுமாடன் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: கழுமாடன் [சிறுகதை]