குறிச்சொற்கள் கல்லடி வேலுப்பிள்ளை

குறிச்சொல்: கல்லடி வேலுப்பிள்ளை

கல்லடி வேலுப்பிள்ளை

கல்லடி வேலுப்பிள்ளையை எனக்கு முன்னரே தெரியும். அவர் கண்டன நூல்கள் எழுதுவதற்காக அறியப்பட்டவர். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கண்டன நூல்கள் இலக்கியத்தின் குறிப்பிடத்தக்க பிரிவாக விளங்கின. அவ்வளவு நாகரீகமானவையாக அவற்றில் பல இருக்கவில்லை. கல்லடி...