குறிச்சொற்கள் கலையின் உலை

குறிச்சொல்: கலையின் உலை

கலையின் உலை

  மு.வ கட்டுரை அன்புள்ள ஜெ, உங்கள் மு.வ மீள்பிரசுரக் கட்டுரை சில எண்னங்களைத் தூண்டியது. மூத்த சிங்கை எழுத்தாளர் ஒருவரிடம் நேற்றிரவு நெடுநேரம் இலக்கின்றி, தாவித்தாவிப் பலவிஷயங்களும் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது அதில் முவ பற்றிய பேச்சும் வந்தது. முவவைத் தன்...