குறிச்சொற்கள் கறுத்தகொழும்பான்’

குறிச்சொல்: கறுத்தகொழும்பான்’