குறிச்சொற்கள் கரவு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: கரவு [சிறுகதை]