குறிச்சொற்கள் கன்னி மேரியின் ஆயிரம் முகங்கள் [ The thousand faces of the Virgin Mary George Henry Tavard]

குறிச்சொல்: கன்னி மேரியின் ஆயிரம் முகங்கள் [ The thousand faces of the Virgin Mary George Henry Tavard]

இருவர்

மேரி மக்தலீன் குறித்து தேவாலயங்கள் வழியாக தெரிந்துகொள்ள முடிவதில்லை. அவளைப்பற்றி மதகுருக்கள் மேடையில் சொல்ல முடியாது. ஆனால் எனக்கு அவளைப்பற்றிச் சொன்னவர் ஒரு மதகுரு. எங்களூரின் கத்தோலிக்க தேவாலயத்தில் அவர் சிறிதுகாலம் பணியாற்றினார்....