குறிச்சொற்கள் கன்னி நிலம்

குறிச்சொல்: கன்னி நிலம்