குறிச்சொற்கள் கனவுகளை விட்டுச்சென்றவர்

குறிச்சொல்: கனவுகளை விட்டுச்சென்றவர்