முகப்பு குறிச்சொற்கள் கடம்மனிட்ட ராமகிருஷ்ணன்

குறிச்சொல்: கடம்மனிட்ட ராமகிருஷ்ணன்