குறிச்சொற்கள் ஓஷோ – உடைத்து வீசப்படவேண்டிய ஒரு பிம்பம்

குறிச்சொல்: ஓஷோ – உடைத்து வீசப்படவேண்டிய ஒரு பிம்பம்