குறிச்சொற்கள் ஓருலகம்

குறிச்சொல்: ஓருலகம்

ஓருலகம்- கடலூர் சீனு

மழை தரும் விண் என் தந்தை, வளம் தரும் மண் என் தாய், நான் இந்த பூமியின் மைந்தன்... இனிய ஜெயம், மிக சமீபத்தில் ஒரு சம்பவம். அவர் ஒரு சாமியார் .இல்லறத் துறவி. நான் அத்து...