குறிச்சொற்கள் ஒளியை அறிய இருளே வழி

குறிச்சொல்: ஒளியை அறிய இருளே வழி