குறிச்சொற்கள் ஒற்றைக்கால் தவம்

குறிச்சொல்: ஒற்றைக்கால் தவம்

ஒற்றைக்கால் தவம்

இனிய ஜெயம், இப்போது யோசித்துப் பார்த்தால், மயில் கழுத்து சிறுகதையும், தாயார் பாதம் சிறுகதையும் எதோ ஒரு புள்ளியில் பிரிக்க இயலாதபடி பின்னிப் பிணைந்திருப்பதாகப் படுகிறது. தாயார் பாதம் சிறுகதையில் பிறிதொரு சமயம் ராமனும்,பாலுவும்...