குறிச்சொற்கள் ஒரு தொடக்கம்

குறிச்சொல்: ஒரு தொடக்கம்

ஒரு தொடக்கம்

சில சிறிய விஷயங்கள் அபாரமான உற்சாகத்தை அளிக்கக்கூடியவை. பெரும்பாலும் இன்னொருவரிடம் அவற்றைப் பகிரக்கூட முடியாது. அதில் முக்கியமானது குழந்தைகளின் வெற்றிகள். பொதுவாகவே இந்தியர்களைப்பற்றி ஒரு மெல்லிய கிண்டல் மேலைநாட்டினரிடம் உண்டு, நாம் நம் குழந்தைகளைப்பற்றி...