குறிச்சொற்கள் ஒன்றின் கீழ் இரண்டு

குறிச்சொல்: ஒன்றின் கீழ் இரண்டு