குறிச்சொற்கள் ஐந்தாவது மருந்து [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: ஐந்தாவது மருந்து [சிறுகதை]