முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஏன் நம்மிடம் காகிதம் இருக்கவில்லை?

குறிச்சொல்: ஏன் நம்மிடம் காகிதம் இருக்கவில்லை?