குறிச்சொற்கள் ஏன் எல்லாவற்றையும்

குறிச்சொல்: ஏன் எல்லாவற்றையும்

ஏன் எல்லாவற்றையும்- ஒரு கடிதம்

  அன்பு ஜெ, நீங்கள் சொல்வது எல்லாம் உண்மை. உண்மை மட்டுமே. உண்மை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்கள் ராஜ்யம் இலக்கியம். அதனூடேயே தத்துவம், வரலாறு, காந்தி என அந்த ராஜ்யம் விரிகின்றது. இந்த பிரதேசத்திற்குள்...