குறிச்சொற்கள் எரிசிதை [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: எரிசிதை [சிறுகதை]