குறிச்சொற்கள் எம்.எஸ்.கல்யாணசுந்தரம்

குறிச்சொல்: எம்.எஸ்.கல்யாணசுந்தரம்

மறக்கப்பட்ட புன்னகை, எம்.எஸ்.கல்யாணசுந்தரத்தின் படைப்புகள்

நூற்றாண்டு கண்ட எழுத்தாளர். அவரது ஒரே ஒரு புகைப்படம் கூட கிடைக்கவில்லை. அவரது பூர்வீகம், உறவினர்கள் எதைப்பற்றியும் தகவல் இல்லை. அவரது நூற்றாண்டில் அவர் எழுதிய நூல்களை தேடிப்பிடித்து மறுபிரசுரம் செய்கிறார் ஓரு...