முகப்பு குறிச்சொற்கள் எம்.எம்.கல்புர்கி கொலை

குறிச்சொல்: எம்.எம்.கல்புர்கி கொலை