குறிச்சொற்கள் எம் எஃப் ஹுசைன்

குறிச்சொல்: எம் எஃப் ஹுசைன்

ஹூசெய்ன், ஒரு கடிதம்

எம் எஃப்  ஹுசைன் சம்பந்தமான தங்களின் கடிதங்களைப் படித்தேன்.தாங்கள் கூறுவது போல் அவரை எதிர்ப்பவர்கள் தெருச்சண்டைக்காரர்கள் அல்ல.இந்த நாட்டில் ஒரு இஸ்லாமியர் குண்டு வைத்தால் அவர் ஏன் வைத்தார் என்று ஆராய்வார்கள் ஆனால்...