முகப்பு குறிச்சொற்கள் என்னு நின்டெ மொய்தீன்

குறிச்சொல்: என்னு நின்டெ மொய்தீன்