குறிச்சொற்கள் எண்ணும்பொழுது [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: எண்ணும்பொழுது [சிறுகதை]