முகப்பு குறிச்சொற்கள் உருள்பெருந்தேர்

குறிச்சொல்: உருள்பெருந்தேர்