குறிச்சொற்கள் உப்பு நீரின் வடிவிலே

குறிச்சொல்: உப்பு நீரின் வடிவிலே