குறிச்சொற்கள் உபப்பிலாவ்யன்

குறிச்சொல்: உபப்பிலாவ்யன்