முகப்பு குறிச்சொற்கள் உத்தங்கர்

குறிச்சொல்: உத்தங்கர்