குறிச்சொற்கள் ஈராறு கால்கொண்டெழும் புரவி

குறிச்சொல்: ஈராறு கால்கொண்டெழும் புரவி