குறிச்சொற்கள் ஈராறுகால் கொண்டெழும் புரவி

குறிச்சொல்: ஈராறுகால் கொண்டெழும் புரவி