முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஈராறுகால்கொண்டெழும் புரவி

குறிச்சொல்: ஈராறுகால்கொண்டெழும் புரவி