குறிச்சொற்கள் இஸ்லாமிய இலக்கியம்

குறிச்சொல்: இஸ்லாமிய இலக்கியம்

தமிழில் சிறுபான்மை இலக்கியம்

பூங்காற்று ஆசிரியரின் கோரிக்கைக்கு ஏற்பவே இத்தலைப்பில் எழுதத் துணிகிறேன். வகைப் படுத்தாமல் இலக்கியத்தை அறிந்து கொள்ளுவது சிரமம் என்பதனால், வரலாற்றுப் பின்னணியை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு, எல்லைக்குட்பட்டு மட்டும் பெரும்பான்மை சிறுபான்மை இலக்கியங்கள்...

காதலின் நாற்பது விதிகள்

காதலின் நாற்பது விதிகள் வாங்க காதலின் நாற்பது விதிகள் - எலிஃப் ஷஃபாக் - தமிழில்: ரமீஸ் பிலாலி - ஓர் அறிமுகம் நாவல், இரண்டு மையக் கதையோட்டப் பரப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. எல்லா என்கிற நாற்பது வயதான...