குறிச்சொற்கள் இலக்கியம் ஒரு கேடா?

குறிச்சொல்: இலக்கியம் ஒரு கேடா?