முகப்பு குறிச்சொற்கள் இருட்டின்றே ஆத்மாவு

குறிச்சொல்: இருட்டின்றே ஆத்மாவு