குறிச்சொற்கள் இருக்கும் நானிலிருந்து சிந்திக்கும் நானுக்கு

குறிச்சொல்: இருக்கும் நானிலிருந்து சிந்திக்கும் நானுக்கு

இருக்கும் நானிலிருந்து சிந்திக்கும் நானுக்கு(விஷ்ணுபுரம் கடிதம் பதினைந்து)

”உடைப்பதும், பிரிப்பதும், பெயரிடுவதும் தொகுப்பதும்தான் தருக்கத்தின் போக்கு. ஆனால், பெருவெளியில் திசை இல்லை. எந்தப் பயணமும் போதியதூரம் சென்றால் ஒரே புள்ளியைச் சென்றடைகிறது. தருக்கத்தின் உச்சியில் மனம் அதருக்க நிலையை அடைகிறது. மகத்தான...