குறிச்சொற்கள் இரா. சோமசுந்தரம்

குறிச்சொல்: இரா. சோமசுந்தரம்

தமிழின் நல்லூழ்:இரா. சோமசுந்தரம்

கொற்றவையை எப்படி விமர்சனம் செய்வது? அல்லது விமர்சனம் செய்யாமல் இருப்பது? இதை விமர்சனம் என்பதை விட கருத்துப் பகிர்வாகத்தான் வைத்துக் கொள்ள முடியும். கொற்றவையை நாவல் என்று சொல்ல தயக்கம் ஏற்படுகிறது. சிலப்பதிகாரத்தின்...