குறிச்சொற்கள் இரண்டுமொழிகளும் மொழிக்கு அப்பாலும்.

குறிச்சொல்: இரண்டுமொழிகளும் மொழிக்கு அப்பாலும்.