குறிச்சொற்கள் இந்திரதுவஷ்டம்

குறிச்சொல்: இந்திரதுவஷ்டம்

’வெண்முரசு’ – நூல் பன்னிரண்டு – ‘கிராதம்’ – 52

இந்திரதுவஷ்டம் என்னும் வேள்வியை இயற்றும் முறையை இல்லத்தில் அமர்ந்திருந்த முதிய வைதிகர் தன் உடலுக்குள்ளாகவே மூச்சுடனும் நாடித்துடிப்புடனும் கலந்து ஒலித்த மென்குரலால் சொல்ல ஏழு வைதிகர் அதனை குறித்தெடுத்தனர். முற்றிலும் புதிய சடங்குகள்...